Privacy beleid

Privacy beleid

Wij nemen uw privacy serieus
Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden, deze verordening heeft de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) vervangen. Daarmee is een gemoderniseerde wetgeving van kracht geworden. De AVG is niet alleen van toepassing in Nederland maar ook in alle andere Europese landen onder de naam General Data Protection Regulation (GDPR). Bij Koster voldoet aan de eisen voortkomend uit de AVG. In dit privacy beleid leest u meer over hoe Bij Koster omgaat met uw gegevens.

Cookies
Deze website is voorzien van de wettelijke cookie informatie. Bij uw eerste bezoek kunt u, indien gewenst, niet noodzakelijke cookies weigeren. Deze websites maakt gebruik van cookies welke gelinkt zijn aan Google Analytics (niet noodzakelijke cookies). U heeft het recht deze te weigeren.

Rechten en vrijwaring
Bij Koster is zich bewust van haar verantwoordelijkheid een zo betrouwbaar mogelijke uitgave te verzorgen in lijn met de eisen die de AVG stelt. Bij Koster aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enig gebruik van voorliggende uitgave of schade ontstaan door de inhoud van de uitgave of door de toepassing daarvan zonder enige vorm van toestemming door Webdexter.

Copyright
© Webdexter
Alle rechten voorbehouden. Verveelvoudiging, verspreiding en gebruik van deze uitgave zonder toestemming is niet toegestaan. Webdexter zal zich verzetten tegen inbreuk op haar copyright en hiertegen juridische stappen ondernemen.

Over ons privacy beleid
Bij Koster geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacy beleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening welke Bij Koster aanbiedt. Dit privacy beleid beschrijft welke gegevens over u door Bij Koster worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt.

Als u vragen heeft over het privacy beleid kunt u contact opnemen met de contactpersoon voor privacy zaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van dit privacy beleid.

Over de gegevensverwerking
Hieronder kunt u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Hosting en e-maildiensten
De website van Bij Koster maakt, via een tussenpersoon (Webdexter), gebruik van de diensten aangeboden door het datacenter van BiT in Ede. Alle bevestigingsmails die u ontvangt via onze website(s) en alle webformulieren welke u invult worden verzonden via de servers van BiT in Ede. BiT en/of onze tussenpersoon Webdexter zullen uw gegevens nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Bij Koster maakt geen gebruik van gerichte- en/of ongerichte mailings.

Bij Koster stuurt alleen gerichte e-mail naar haar klanten welke nuttig en/of noodzakelijk is met betrekking tot de afgenomen diensten.

Beoordelingen en recensies over Bij Koster
Bij Koster biedt de mogelijk een recensie te plaatsen op haar platformen. De gegevens die u hier beschikbaar stelt, stelt u rechtstreeks ter beschikking aan Bij Koster en Webdexter. Bij Koster staat los van de eventuele verwerking door Webdexter. Wij verzoeken u daarom kennis te nemen van het privacy statement in gebruik bij Webdexter.

Online formulieren
Wanneer u op onze website(s) gebruik maakt van een contactformulier worden de gegevens versleuteld aan ons verzonden. Opslag gebeurt op 256-bit AES versleutelde computersystemen welke in gebruik zijn bij Bij Koster . De aan Bij Koster verstrekte gegevens zullen in geen geval voor andere doeleinden gebruikt worden dan waarvoor u deze aan Bij Koster heeft verstrekt.

Voor meer informatie over het SSL-certificaat dat is uitgegeven aan Bij Koster kunt u klikken op het slotje voor het www adres.

Algemeen doel van de verwerking van persoonsgegevens
Bij Koster gebruikt uw gegevens uitsluitend ten behoeve van haar dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Bij Koster gebruikt uw gegevens niet voor (gerichte) marketing en/of commerciële doeleinden. Wanneer u gegevens met ons deelt en Bij Koster gebruikt deze gegevens om, anders dan op uw verzoek, op een later moment contact met u op te nemen, vraagt Bij Koster hiervoor expliciet uw toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en Bij Koster of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens
Gegevens die automatisch worden verzameld door de website van Bij Koster worden verwerkt met het doel onze (online)dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens in de zin van de AVG.

Medewerking aan fiscaal- of strafrechtelijk onderzoek
In voorkomende gevallen kan Bij Koster op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal en/of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval is Bij Koster gedwongen uw gegevens te delen, echter zal Bij Koster zich binnen de mogelijkheden die de wet biedt zich daartegen verzetten.

Getroffen beveiligingsmaatregelen
Om uw gegevens op een zo veilig mogelijke manier te kunnen verwerken zijn er verschillende beveiligingsmaatregelen getroffen. Een deel van deze maatregelen worden hieronder beschreven, een deel van de beveiligingsmaatregelen wordt om veiligheidsredenen niet gepubliceerd.

Website
De website van Bij Koster is voorzien van een volledige SSL-encryptie. Al uw gegevens die u via de website aanbiedt worden versleuteld naar de server verzonden. Het SSL-certificaat is uitgegeven door Let’s Encrypt. Meer informatie over dit certificaat kunt u raadplegen wanneer u op het slotje voor de domeinnaam in de adresbalk klikt.

Inloggen op de website kan slechts door middel van een gebruikersnaam en wachtwoord waarbij er een eis is dat het wachtwoord bestaat uit letters, cijfers en leestekens. Daarnaast maakt de website van Bij Koster gebruik van Two Factor Authenticatie (2FA).

De website van Bij Koster wordt automatisch geüpdatet naar de laatste versies van het besturingssysteem van deze website. Daarnaast is de website voorzien van een monitoringsysteem en worden IP-adressen die herhaaldelijk verkeerd inloggen automatisch geblokkeerd. Bij Koster is in de mogelijkheid om op geografische basis IP-adressen te blokkeren bij onder andere cyberaanvallen.

Het internetverkeer op de website van Bij Koster wordt door middel van een softwarematige firewall gecontroleerd. Gegevens over de website en mogelijke beveiligingsincidenten zullen worden gedeeld met Webdexter.

E-mail
Bij Koster maakt gebruik van een SSL beveiligde e-mail omgeving.

Webserver
De webserver waarop de website van Bij Koster is gehost is door middel van een moderne firewall aangesloten op het internet. Er vindt een constante monitoring plaats. De webserver staat in het datacenter van BiT in Ede waarin BiT passende organisatorische- en fysieke maatregelen heeft getroffen (VEB-beveiligingsklasse 4 en ISO/IEC 27001:2005) om haar servers te beveiligen.

DNSSEC
DNSSEC staat voor Domain Name System Security Extensions. Het DNS-protocol zorgt voor de vertaling van een domeinnaam naar een IP-adres. DNSSEC voorziet de DNS-records van een digitale handtekening, zodat de aanvrager kan controleren of de record die terugkomt, authentiek is. Het “spoofen” van DNS, of zogeheten cache-poisoning, is hierdoor niet langer meer mogelijk.

Contactgegevens
Bij Koster maakt gebruik van de dienstverlening van Webdexter. Bij Koster mandateert Webdexter om op te treden als contactpersoon in het geval van privacyvraagstukken met betrekking tot deze website.

Webdexter
avg@webdexter.nl
+31(0)55-3034970